Seferihisar Emlak

Belediye Meclis Üyesi Mustafa Ulu, kendisi hakkında işgal ettiği kamu alanlarında işletmeler kurduğunu anlatan ve bunun haksızlık olduğunu vurgulayarak kamunun zarara uğratıldığını ortaya konan haberimize Mahkemeden tekzip kararı aldırmış. Biz bu tekzibi, yasalara saygılı olduğumuz için yayınladık. Ancak cevap hakkımızı saklı tutmuştuk. Mustafa Ulu iddia ediyor ki, bu alanlar için KİRA ödüyor! Oysa bizim bildiğimiz “KİRA”YI KİRACILAR ÖDER. SENİN ÖDEDİĞİN PARA “İŞGAL PARASI” YANİ ECRİMİSİL!

Ecrimisil, diğer bir ifade ile işgal tazminatı. Bir malın sahibinin ya da idarenin izni dışında kullanılmasına verilen isimdir. Ecrimisil; hazine taşınmazının ya da bir malın sahibinin, idarenin izni ve  rızası dışında kullanılması,  bu maldan, işgal tasarruf veya her ne şekilde olursa olsun yararlanması sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın,  işgalci tarafından ödenen ve idarece talep edilen, belediye tarafından tahsil edilen tazminattır diye tanımlanır! Şimdi soruyoruz: Senin işletmelerinin bulunduğu alanlar kimden kiralandı? Kiracı mısın, İŞGALCİ MİSİN? Kiracıysan çıkar kira sözleşmeni, değil tekzip yayınlama, manşetten özür dileyelim. YOK EĞER İŞGALCİ İSEN, SEN SEFERİHİSAR HALKINDAN VE TABİİ BİZDEN ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDASIN! NE DERSİN? SEN HANGİSİSİN? KİRACI MI, İŞGALCİ Mİ? Ama kesin olan bir şey var… Sen İmar komisyonu üyesisin! Anla yani…

Peki bu olumsuzluklarla mücadele etmek için ortaya çıkan ve halkın oylarıyla seçilen belediye meclis üyesinin işgalci olarak ecrimisil ödemesi sence normal mi? Sence etik mi?

İŞTE BİR OKUR MEKTUBU!

AKKUM BEACH ile ilgili olarak;

1)İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nca alınan 04.07.2017 gün ve 6205 sayılı Kurul kararı ile; Sığacık Mahallesi, Küçük Akkum Mevkii’nde bulunan, tapunun 3015 ada, 3 parsel ve parselin önündeki tescil harici alanda kalan 2863 sayılı Yasaya aykırı uygulamaların halen kaldırılmadığı anlaşıldığından suç duyurusunda bulunulmasına, karar verilmiştir.

2)Milli Emlak Müdürlüğü’nce işgal edilen Devletin Hüküm ve Tasarrufundaki tescil harici alan(kıyı-sahil) işgalciden-fuzuli şagilden, alınan bedel ise ECRİMİSİLDİR, KİRA DEĞİLDİR!!Ortada bir kira sözleşmesi bulunmamaktadır!.

3)Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (d) bendinde ecrimisil, Hazine taşınmazının, İdarenin izni dışında gerçek veya tüzel kişilerce işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, İdarenin bir zarara uğrayıp uğramadığına veya işgalcinin kusurlu olup olmadığına bakılmaksızın İdarece talep edilen tazminatı olarak tanımlanmıştır.

4)Milli Emlak Genel Müdürlüğü Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlere ilişkin ecrimisil işlemlerini, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik, 336 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği gibi yasal ve idari düzenlemelere göre yürütmektedir. Ecrimisil, fuzuli şagilden(işgalci) tek taraflı olarak zorla alınan bedeldir.

5)Ecrimisil, Kira Sözleşmesi değildir. İşgale meşruluk sağlamaz.

6)3091 sayılı Taşınmaz Mal Zilyetliği’ne Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Yasanın 3.maddesinde aynen;”Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için, yetkili makamlara başvurmaya, o taşınmaz malın zilyedi, zilyed birden fazla ise içlerinden biri yetkilidir. Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzelkişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş ve tüzelkişinin yetkilisi tarafından yapılır.

Vali veya kaymakam görev alanları içinde bulunan kamu idarelerine, kamu kurumlarına ve kuruluşlarına ait veya bunlar tarafından idare olunan veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz yerlere veya menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara tecavüz veya müdahalede bulunulduğunu öğrendiklerinde, soruşturmayı doğrudan doğruya yaptırırlar ve sonucu karara bağlarlar.”

Yasanın Başvuruda Bulunma Süresi başlığı altındaki 4.maddesinde aynen “…Devletin tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara yapılan tecavüz ve müdahalelerde SÜRE ARANMAZ…”hükümlerine amir bulunmaktadır.

7)Düzeltme ve açıklama metninde yer alan Milli Emlak Müdürlüğü’ne işgalli alanlar için “kira bedeli” ödendiği doğru olmayıp, doğrusu ECRİMİSİL ödenmesidir. Ecrimisil, işgalcilerden-yani FUZULİ ŞAGİLLER’den zorla ,tek taraflı olarak alınan bedeldir!

8) İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 58802856-622.01-8998 sayılı 19.03.2015 tarihli Dağıtımlı yazısının 4.paragrafında ve eki Taner KARAKIŞ(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlisi )ve Mehmet UĞUR (Seferihisar Belediyesi görevlisi) taraflarından düzenlenen 02.03.2015 tarihli tutanağın 1.maddesinde; “:.. işletmenin kiracısının Mehmet NİYAZOĞLU olduğu, kira kontratının olduğu, halihazırda işletmenin Mustafa ULU tarafından “KULLANILDIĞI(!?)” …” belirtilmektedir. 9)İşletmenin kiracısı olduğu belirtilen Mehmet NİYAZOĞLU’nun vefatı dikkate alındığında; Borçlar Kanunu 333. Maddesinde düzenlenen “Kiracının ölmesi durumunda mirasçıları, yasal fesih bildirim süresine uyarak en yakın fesih dönemi sonu için sözleşmeyi feshedebilirler.” Hükmü, kira ilişkisinin ancak kiracının “mirasçılarınca” sürdürülebileceği düzenlenmiş bulunmaktadır.

10)Mustafa ULU’nun; vefat eden kiracının(Mehmet NİYAZOĞLU’nun) mirasçısı olmadığı dikkate alındığında; kiracı olmadığı, “FUZULİ ŞAGİL” olduğu açıkça ortadadır.

11)Seferihisar Belediyesince de 10.08.2005 tarihli 25902 sayılı R.G.yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 8.maddesinin 6.paragrafı uyarınca;”… İşyeri sahibinin ölümü halinde, yeni ruhsat düzenlenmeksizin kanunî mirasçıları adına eski ruhsatın intibakı yapılır.

Ruhsatın yenilenmesi veya intibakı gereken hallerde yetkili idareye en geç üç ay içinde müracaat edilmesi zorunludur.Bu süre mirasçılar için altı ay olarak uygulanır. Süresi içinde müracaat yapılmadığının yetkili idarelerce tespiti durumunda tespit tarihinden itibaren onbeş günlük süre verilir. Bu süre sonunda ruhsat yenilenmediği veya intibak yaptırılmadığı hallerde ruhsat iptal edilir.” Amir hükümleri de uygulanmayıp; münfesih olmuş kira sözleşmesinin gereği yapılmamıştır.

12)3621 sayılı Kanunun 5.,6. Maddelerine aykırı engellerin aynı yasanın 15.maddesi uyarınca “beş günden fazla olmamak kıyıdaki engellerin kamu gücü kullanılmak suretiyle derhal kaldırılır.”amir bulunmaktadır!

Son Güncelleme : 19 Kasım 2018 7:56