Seferihisar Emlak

31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle ;

İlçemizin tüm mahallelerine ait muhtarlık bölgesi askı listeleri güncelleştirilmek üzere, 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 08:00’da askıya çıkarılmış olup 17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17:00’da askıdan indirilecektir.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNE YAZILACAKLAR

Güncelleştirilmek amacıyla askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 4-17 Ocak 2019 tarihleri arasında;

 1. Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,
 2. 31/03/2001 tarihinde ve ondan önce doğanlar, (yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C.Kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgeyi ibrazı gereklidir.)
 3. Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen, (Nüfus İdaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.)
 4. Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,
 5. Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik ve adres bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

i) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapılabilmeleri için önce ilgili Nüfus Müdürlüğüne, sonra ilgili Seçim Kurulu Başkanlığına,

g) Oy verme günü olan 31 Mart 2019 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da Asteğmenliğe nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtlan dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir),

 • Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu yada Denetimli Serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 16. maddesinin 2. fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulmaz (Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.),

ı ) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir.),

 1. 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 408. maddesinde belirtilen: ” bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı kanunun 471. maddesindeki “Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesi ile kendiliğinden ortadan kalkar.” Hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık hali de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.)

Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına,

j) Tutuklu seçmen listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

k) Tutuklular veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesine yazılmamış bulunan, ( Bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 Sayılı Kanunun 50. maddesi 6. fıkrası gereğince, cezaevi idaresi tarafından Nüfus Müdürlüğüne kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir.)

Türk vatandaşları, 5490 Sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği Ceza İnfaz Kurumlan idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurabilir.

1) 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar mahkemeden alacakları kesinlemiş, kısıtlılığın sona erme kararı ile müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler.

ASKI SÜRESİ İÇİNDE ENGELLİ SEÇMENLERİN BEYAN VE GÜNCELLEME İŞLEMLERİ :

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurabilirler.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTESİNE YAZILAMAYACAK OLANLAR

 1. 4721 Türk Medeni Kanunun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler kısıtlılar.
 2. Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS adres kayıt sisteminde yer almayanlar, 5490 sayılı Kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres kayıt sistemine kaydoldukları halde ayrıca İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvurmadıkları sürece listelere yazılamazlar.
 3. İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler ( yedek subay öğrencileri dahil)
 4. Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlüler, (Ceza İnfaz Kurumundan firar edenler) listelere yazılamazlar.

MUHTARLIK BÖLGESİ ASKI LİSTELERİNDE İSMİ BULUNMAYANLARIN YAZIMI İLE KAYITLARDA DEĞİŞİKLİK/DÜZELTME YAPILMASI VEYA YERLEŞİM YERİNİ DEĞİŞTİRENLERİN YAZIMI:

 1. Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listesinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik, yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunanların,
 2. Askı süresi (4 Ocak 2019 – 17 Ocak 2019) içerisinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan,

Kişiler bizzat veya 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu’nun 50. maddesinde sayılanlar, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz abonelik sözleşmesi veya faturası, noterden tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini İlce Secim Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri.

Yerleşim yeri adreslerini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer Nüfus Müdürlüğüne yapabilirler. Başvuruyu alan Nüfus Müdürlüğü başvuru belgelerini adresin bulunduğu ilgili Nüfus Müdürlüğüne faks veya elektronik ortamda iletilmesi,

İlgi Nüfus Müdürlüğünce Tescil edilen adres beyan formu ve eklerini ilgili İlçe Seçim Kurulu Başkanlıklarına karar verilmek üzere derhal gönderir.

Nüfus Hizmetleri Kanunun 50. maddesinin 3. fıkrası gereği özel vekaletname ile başvuranlar sadece vekalet veren adına adres beyanında bulunabileceklerdir.

 • Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen öğrenciler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfiıs müdürlüklerine bizzat başvurmak suretiyle nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı veva onaylı adres bevan formunun bir ömegi ve eklerini İlce Secim Kurulu Başkanlığına teslim etmeleri.

17 Ocak 2019 Perşembe günü saat 17.00’dan sonra yapılacak başvurular nüfus müdürlüklerince hiçbir suretle dikkate alınmayacaktır.

İLGİLİ SEÇMENLERE DUYURULUR.

Son Güncelleme : 13 Ocak 2019 15:17